วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 18 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 15 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 3 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 573 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 67 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 506 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 3 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 591 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 84 ราย
 • รังสีรักษา 287 ราย
 • เคมีบำบัด 64 ราย
 • ห้องผ่าตัด 16 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 31 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 24 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 79 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 21 ราย
2. ยกยอดมา 69 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 90 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 62.94 %
5. จำหน่าย 22 ราย (เสียชีวิต – ราย)