วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 14 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 14 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 552 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 208 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 344 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 3 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 566 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 76 ราย
 • รังสีรักษา 250 ราย
 • เคมีบำบัด 31 ราย
 • ห้องผ่าตัด 15 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 156 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 9 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 23 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 15 ราย
2. ยกยอดมา 68 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 83 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 58.04 %
5. จำหน่าย 11 ราย (เสียชีวิต – ราย)