วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 20 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 20 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 570 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 91 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 479 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 4 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 590 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 60 ราย
 • รังสีรักษา 280 ราย
 • เคมีบำบัด 94 ราย
 • ห้องผ่าตัด 13 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 50 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 26 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 58 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 27 ราย
2. ยกยอดมา 59 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 86 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 60.14 %
5. จำหน่าย 4 ราย (เสียชีวิต – ราย)