วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 12 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 10 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 2 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 557 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 65 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 492 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 3 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 569 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 89 ราย
 • รังสีรักษา 271 ราย
 • เคมีบำบัด 115 ราย
 • ห้องผ่าตัด 15 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 22 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 12 ราย
 • ทันตกรรม 5 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 40 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 31 ราย
2. ยกยอดมา 81 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 112 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 78.32 %
5. จำหน่าย 15 ราย (เสียชีวิต – ราย)