วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 14 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 14 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 549 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 114 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 435 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 3 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 563 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 89 ราย
 • รังสีรักษา 288 ราย
 • เคมีบำบัด 38 ราย
 • ห้องผ่าตัด 10 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 38 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 31 ราย
 • ทันตกรรม 7 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 62 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 17 ราย
2. ยกยอดมา 97 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 114 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 79.72 %
5. จำหน่าย 9 ราย (เสียชีวิต – ราย)