วันพฤหัส, 23 กันยายน 2564

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 21 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 19 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 2 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 532 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 221 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 311 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 4 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 553 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 70 ราย
 • รังสีรักษา 196 ราย
 • เคมีบำบัด 30 ราย
 • ห้องผ่าตัด 20 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 183 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 15 ราย
 • ทันตกรรม 8 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 31 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 25 ราย
2. ยกยอดมา 82 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 107 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 74.83 %
5. จำหน่าย 22 ราย (เสียชีวิต – ราย)