วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 18 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 18 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 752 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 315 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 437 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 770 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 52 ราย
 • รังสีรักษา 249 ราย
 • เคมีบำบัด 108 ราย
 • ห้องผ่าตัด 13 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 270 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 25 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 47 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 17 ราย
2. ยกยอดมา 68 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 85 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 59.44 %
5. จำหน่าย 6 ราย (เสียชีวิต – ราย)