วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 19 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 18 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 1 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 562 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 70 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 592 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 3 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 581 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 84 ราย
 • รังสีรักษา 280 ราย
 • เคมีบำบัด 93 ราย
 • ห้องผ่าตัด 9 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 35 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 8 ราย
 • ทันตกรรม 9 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 63 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 34 ราย
2. ยกยอดมา 67 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 101 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 70.63 %
5. จำหน่าย 17 ราย (เสียชีวิต 1 ราย)