วันอาทิตย์, 16 มกราคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 34 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 32 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 2 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 559 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 99 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 460 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 593 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 96 ราย
 • รังสีรักษา 268 ราย
 • เคมีบำบัด 94 ราย
 • ห้องผ่าตัด 9 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 40 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 18 ราย
 • ทันตกรรม 5 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 63 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 32 ราย
2. ยกยอดมา 81 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 113 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 79.02 %
5. จำหน่าย 6 ราย (เสียชีวิต – ราย)