วันอาทิตย์, 16 มกราคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 14 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 14 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 432 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 101 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 331 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 4 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 446 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 73 ราย
 • รังสีรักษา 235 ราย
 • เคมีบำบัด 22 ราย
 • ห้องผ่าตัด 9 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 34 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 19 ราย
 • ทันตกรรม 7 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 47 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 10 ราย
2. ยกยอดมา 93 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 103 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 72.03 %
5. จำหน่าย 10 ราย (เสียชีวิต – ราย)