วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 25 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 25 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 0 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 459 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 81 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 378 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 6 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 484 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 82 ราย
 • รังสีรักษา 269 ราย
 • เคมีบำบัด 24 ราย
 • ห้องผ่าตัด 9 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 28 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 19 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 47 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 13 ราย
2. ยกยอดมา 88 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 101 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 70.63 %
5. จำหน่าย 12 ราย (เสียชีวิต – ราย)