วันจันทร์, 8 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 8 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 2 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 6 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 356 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 48 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 308 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 1 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 364 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 92 ราย
 • รังสีรักษา 171 ราย
 • เคมีบำบัด 27 ราย
 • ห้องผ่าตัด 13 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 17 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 13 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 25 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 17 ราย
2. ยกยอดมา 79 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 96 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 67.13 %
5. จำหน่าย 19 ราย (เสียชีวิต – ราย)