วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 10 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 1 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 458 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 39 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 419 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 469 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 37 ราย
 • รังสีรักษา 279 ราย
 • เคมีบำบัด 67 ราย
 • ห้องผ่าตัด 13 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 27 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 14 ราย
 • ทันตกรรม 2 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 30 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 16 ราย
2. ยกยอดมา 56 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 72 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 50.35 %
5. จำหน่าย 1 ราย (เสียชีวิต – ราย)