วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 9 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 508 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 80 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 428 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 1 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 517ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 102 ราย
 • รังสีรักษา 213 ราย
 • เคมีบำบัด 98 ราย
 • ห้องผ่าตัด 14 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 35 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 15 ราย
 • ทันตกรรม 7 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 33 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 34 ราย
2. ยกยอดมา 70 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 104 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 72.73 %
5. จำหน่าย 4 ราย (เสียชีวิต – ราย)