วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 13 มกราคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 13 มกราคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 21 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 20 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 1 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 616 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 124 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 492 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 637 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 128 ราย
 • รังสีรักษา 282 ราย
 • เคมีบำบัด 73 ราย
 • ห้องผ่าตัด 13 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 26 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 24 ราย
 • ทันตกรรม 9 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 82 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 17 ราย
2. ยกยอดมา 83 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 99 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 69.23 %
5. จำหน่าย 17 ราย (เสียชีวิต – ราย)