วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 14 มกราคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 12 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 11 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 1 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 461 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 84 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 377 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 3 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 473 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 94 ราย
 • รังสีรักษา 222 ราย
 • เคมีบำบัด 32 ราย
 • ห้องผ่าตัด 24 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 30 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 20 ราย
 • ทันตกรรม 3 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 48 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 10 ราย
2. ยกยอดมา 82 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 92 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 64.34 %
5. จำหน่าย 17 ราย (เสียชีวิต – ราย)