วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 17 มกราคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 17 มกราคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 28 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 9 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 19 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 604 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 99 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 505 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 632 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 79 ราย
 • รังสีรักษา 242 ราย
 • เคมีบำบัด 118 ราย
 • ห้องผ่าตัด 22 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 39 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 39 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 87 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 26 ราย
2. ยกยอดมา 56 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 82 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 57.34 %
5. จำหน่าย 12 ราย (เสียชีวิต – ราย)