วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 18 มกราคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 18 มกราคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 16 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 8 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 8 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 541 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 66 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 475 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 3 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 557 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 103 ราย
 • รังสีรักษา 237 ราย
 • เคมีบำบัด 74 ราย
 • ห้องผ่าตัด 15 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 29 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 23 ราย
 • ทันตกรรม 3 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 73 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 31 ราย
2. ยกยอดมา 70 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 101 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 70.63 %
5. จำหน่าย 20 ราย (เสียชีวิต 1 ราย)