วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 19 มกราคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 19 มกราคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 14 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 8 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 6 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 408 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 64 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 344 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 4 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 442 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 63 ราย
 • รังสีรักษา 220 ราย
 • เคมีบำบัด 27 ราย
 • ห้องผ่าตัด 15 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 33 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 26 ราย
 • ทันตกรรม 4 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 34 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 10 ราย
2. ยกยอดมา 81 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 91 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 63.64 %
5. จำหน่าย 16 ราย (เสียชีวิต – ราย)