วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 21 มกราคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 21 มกราคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 12 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 8 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 4 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 516 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 84 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 432 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 3 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 528 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 103 ราย
 • รังสีรักษา 241 ราย
 • เคมีบำบัด 39 ราย
 • ห้องผ่าตัด 18 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 1 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 27 ราย
 • ทันตกรรม 9 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 90 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 16 ราย
2. ยกยอดมา 82 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 98 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 68.53 %
5. จำหน่าย 21 ราย (เสียชีวิต – ราย)