วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 5 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 4 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 400 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 93 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 307 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 1 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 409 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 90 ราย
 • รังสีรักษา 175 ราย
 • เคมีบำบัด 19 ราย
 • ห้องผ่าตัด 11 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 59 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 20 ราย
 • ทันตกรรม 4 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 31 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 12 ราย
2. ยกยอดมา 85 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 97 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 67.83 %
5. จำหน่าย 15 ราย (เสียชีวิต – ราย)