วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 26 มกราคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 26 มกราคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 24 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 17 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 7 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 497 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 92 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 405 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 521 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 119 ราย
 • รังสีรักษา 227 ราย
 • เคมีบำบัด 20 ราย
 • ห้องผ่าตัด 21 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 36 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 24 ราย
 • ทันตกรรม 5 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 69 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 25 ราย
2. ยกยอดมา 66 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 91 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 63.64 %
5. จำหน่าย 16 ราย (เสียชีวิต – ราย)