วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 27 มกราคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 27 มกราคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 20 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 13 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 7 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 606 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 88 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 518 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 3 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 626 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 107 ราย
 • รังสีรักษา 294 ราย
 • เคมีบำบัด 70 ราย
 • ห้องผ่าตัด 17 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 51 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 28 ราย
 • ทันตกรรม 8 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 51 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 11 ราย
2. ยกยอดมา 75 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 86 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 60.14 %
5. จำหน่าย 11 ราย (เสียชีวิต – ราย)