วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 28 มกราคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 28 มกราคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 21 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 16 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 5 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 503 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 95 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 408 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 6 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 524 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 71 ราย
 • รังสีรักษา 243 ราย
 • เคมีบำบัด 54 ราย
 • ห้องผ่าตัด 10 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 41 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 11 ราย
 • ทันตกรรม 4 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 90 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 17 ราย
2. ยกยอดมา 75 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 92 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 64.34 %
5. จำหน่าย 19 ราย (เสียชีวิต 1 ราย)