วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 20 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 17 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 3 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 492 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 68 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 424 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 3 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 512 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 53 ราย
 • รังสีรักษา 241 ราย
 • เคมีบำบัด 97 ราย
 • ห้องผ่าตัด 14 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 21 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 11 ราย
 • ทันตกรรม 3 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 72 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 14 ราย
2. ยกยอดมา 71 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 85 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 59.44 %
5. จำหน่าย 6 ราย (เสียชีวิต – ราย)