วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 8 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 3 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 504 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 110 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 394 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 515 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 82 ราย
 • รังสีรักษา 250 ราย
 • เคมีบำบัด 35 ราย
 • ห้องผ่าตัด 7 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 27 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 9 ราย
 • ทันตกรรม 5 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 100 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 13 ราย
2. ยกยอดมา 72 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 85 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 59.44 %
5. จำหน่าย 16 ราย (เสียชีวิต – ราย)