วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 34 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 23 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 11 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 686 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 109 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 577 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 1 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 720 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 122 ราย
 • รังสีรักษา 263 ราย
 • เคมีบำบัด 105 ราย
 • ห้องผ่าตัด 14 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 36 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 32 ราย
 • ทันตกรรม 9 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 139 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 55 ราย
2. ยกยอดมา 54 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 109 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 76.22 %
5. จำหน่าย 21 ราย (เสียชีวิต – ราย)