วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 24 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 21 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 3 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 548 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 101 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 447 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 1 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 572 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 118 ราย
 • รังสีรักษา 240 ราย
 • เคมีบำบัด 61 ราย
 • ห้องผ่าตัด 9 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 40 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 17 ราย
 • ทันตกรรม 9 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 78 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 18 ราย
2. ยกยอดมา 98 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 116 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 81.12 %
5. จำหน่าย 26 ราย (เสียชีวิต – ราย)