วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 34 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 29 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 5 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 522 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 91 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 431 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 6 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 556 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 91 ราย
 • รังสีรักษา 251 ราย
 • เคมีบำบัด 50 ราย
 • ห้องผ่าตัด 13 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 49 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 29 ราย
 • ทันตกรรม 11 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 62 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 20 ราย
2. ยกยอดมา 85 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 105 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 73.43 %
5. จำหน่าย 21 ราย (เสียชีวิต – ราย)