วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 24 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 19 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 5 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 556 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 80 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 476 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 4 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 580 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 101 ราย
 • รังสีรักษา 258 ราย
 • เคมีบำบัด 58 ราย
 • ห้องผ่าตัด 11 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 47 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 29 ราย
 • ทันตกรรม 8 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 68 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 20 ราย
2. ยกยอดมา 84 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 104 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 72.73 %
5. จำหน่าย 10 ราย (เสียชีวิต – ราย)