วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 26 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 18 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 8 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 513 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 92 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 421 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 3 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 539 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 92 ราย
 • รังสีรักษา 261 ราย
 • เคมีบำบัด 22 ราย
 • ห้องผ่าตัด 10 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 55 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 23 ราย
 • ทันตกรรม 7 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 69 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 10 ราย
2. ยกยอดมา 94 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 104 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 72.73 %
5. จำหน่าย 16 ราย (เสียชีวิต – ราย)