วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 31 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 24 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 7 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 704 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 126 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 578 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 4 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 735 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 141 ราย
 • รังสีรักษา 260 ราย
 • เคมีบำบัด 127 ราย
 • ห้องผ่าตัด 15 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 44 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 26 ราย
 • ทันตกรรม 8 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 114 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 38 ราย
2. ยกยอดมา 81 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 119 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 83.22 %
5. จำหน่าย 30 ราย (เสียชีวิต – ราย)