วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 20 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 14 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 6 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 516 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 91 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 425 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 536 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 87 ราย
 • รังสีรักษา 262 ราย
 • เคมีบำบัด 35 ราย
 • ห้องผ่าตัด 17 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 37 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 24 ราย
 • ทันตกรรม 8 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 69 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 23 ราย
2. ยกยอดมา 89 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 112 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 78.32 %
5. จำหน่าย 7 ราย (เสียชีวิต 1 ราย)