วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 17 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 13 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 4 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 668 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 137 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 531 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 4 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 685 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 111 ราย
 • รังสีรักษา 281 ราย
 • เคมีบำบัด 94 ราย
 • ห้องผ่าตัด 15 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 68 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 28 ราย
 • ทันตกรรม 11 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 77 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 23 ราย
2. ยกยอดมา 105 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 128 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 89.51 %
5. จำหน่าย 28 ราย (เสียชีวิต – ราย)