วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 61 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 57 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 4 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 489 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 68 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 421 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 4 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 550 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 90 ราย
 • รังสีรักษา 261 ราย
 • เคมีบำบัด 35 ราย
 • ห้องผ่าตัด 13 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 54 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 30 ราย
 • ทันตกรรม 2 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 65 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 13 ราย
2. ยกยอดมา 100 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 113 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 79.02 %
5. จำหน่าย 17 ราย (เสียชีวิต – ราย)