วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 26 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 19 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 7 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 644 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 113 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 531 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 670 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 80 ราย
 • รังสีรักษา 294 ราย
 • เคมีบำบัด 118 ราย
 • ห้องผ่าตัด 17 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 35 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 29 ราย
 • ทันตกรรม 3 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 94 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 29 ราย
2. ยกยอดมา 67 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 96 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 67.13 %
5. จำหน่าย 6 ราย (เสียชีวิต – ราย)