วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 24 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 21 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 3 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 675 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 205 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 470 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 5 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 699 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 100 ราย
 • รังสีรักษา 258 ราย
 • เคมีบำบัด 97 ราย
 • ห้องผ่าตัด 11 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 127 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 19 ราย
 • ทันตกรรม 3 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 84 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 31 ราย
2. ยกยอดมา 90 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 121 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 84.62 %
5. จำหน่าย 17 ราย (เสียชีวิต – ราย)