วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 31 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 24 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 7 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 596 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 107 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 489 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 3 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 627 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 80 ราย
 • รังสีรักษา 303 ราย
 • เคมีบำบัด 36 ราย
 • ห้องผ่าตัด 21 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 75 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 30 ราย
 • ทันตกรรม 9 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 73 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 27 ราย
2. ยกยอดมา 101 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 128 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 89.51 %
5. จำหน่าย 21 ราย (เสียชีวิต 1 ราย)