วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 20 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 9 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 11 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 528 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 91 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 437 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 5 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 548 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 102 ราย
 • รังสีรักษา 281 ราย
 • เคมีบำบัด 17 ราย
 • ห้องผ่าตัด 14 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 30 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 31 ราย
 • ทันตกรรม 9 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 64 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 11 ราย
2. ยกยอดมา 107 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 118 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 82.52 %
5. จำหน่าย 18 ราย (เสียชีวิต – ราย)