วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 33 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 25 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 8 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 665 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 152 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 513 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 3 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 698 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 118 ราย
 • รังสีรักษา 266 ราย
 • เคมีบำบัด 91 ราย
 • ห้องผ่าตัด 15 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 89 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 7 ราย
 • ทันตกรรม 4 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 108 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 32 ราย
2. ยกยอดมา 94 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 126 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 88.11 %
5. จำหน่าย 23 ราย (เสียชีวิต 1 ราย)