วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 43 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 36 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 7 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 538 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 160 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 378 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 581 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 70 ราย
 • รังสีรักษา 256 ราย
 • เคมีบำบัด 23 ราย
 • ห้องผ่าตัด 9 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 79 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 30 ราย
 • ทันตกรรม 9 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 105 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 14 ราย
2. ยกยอดมา 103 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 117 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 81.82 %
5. จำหน่าย 17 ราย (เสียชีวิต – ราย)