วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 18 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 10 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 8 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 568 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 135 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 433 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 586 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 97 ราย
 • รังสีรักษา 260 ราย
 • เคมีบำบัด 46 ราย
 • ห้องผ่าตัด 4 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 46 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 19 ราย
 • ทันตกรรม 5 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 109 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 1 ราย
2. ยกยอดมา 85 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 86 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 60.14 %
5. จำหน่าย 11 ราย (เสียชีวิต – ราย)