วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 13 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 10 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 3 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 579 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 154 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 425 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 3 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 592 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 64 ราย
 • รังสีรักษา 255 ราย
 • เคมีบำบัด 75 ราย
 • ห้องผ่าตัด 1 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 70 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 37 ราย
 • ทันตกรรม 3 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 87 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 1 ราย
2. ยกยอดมา 69 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 70 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 48.95 %
5. จำหน่าย 6 ราย (เสียชีวิต – ราย)