วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 67 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 59 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 8 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 656 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 154 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 502 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 723 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 69 ราย
 • รังสีรักษา 281 ราย
 • เคมีบำบัด 102 ราย
 • ห้องผ่าตัด 5 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 150 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 31 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 79 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ – ราย
2. ยกยอดมา 64 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 64 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 44.76 %
5. จำหน่าย 11 ราย (เสียชีวิต – ราย)