วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 19 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 13 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 6 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 474 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 101 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 373 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 493 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 63 ราย
 • รังสีรักษา 273 ราย
 • เคมีบำบัด 33 ราย
 • ห้องผ่าตัด 6 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 49 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 23 ราย
 • ทันตกรรม 3 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 43 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 1 ราย
2. ยกยอดมา 53 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 54 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 37.76 %
5. จำหน่าย 4 ราย (เสียชีวิต – ราย)