วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 1 เมษายน 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 19 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 15 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 4 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 611 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 175 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 436 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 6 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 630 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 125 ราย
 • รังสีรักษา 252 ราย
 • เคมีบำบัด 37 ราย
 • ห้องผ่าตัด 10 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 78 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 24 ราย
 • ทันตกรรม 5 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 99 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 4 ราย
2. ยกยอดมา 50 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 54 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 37.76 %
5. จำหน่าย 48 ราย (เสียชีวิต 1 ราย)