วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 4 เมษายน 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 4 เมษายน 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 51 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 42 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 9 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 729 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 159 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 570 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 4 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 780 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 103 ราย
 • รังสีรักษา 290 ราย
 • เคมีบำบัด 103 ราย
 • ห้องผ่าตัด 12 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 62 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 27 ราย
 • ทันตกรรม 7 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 176 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 33 ราย
2. ยกยอดมา 43 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 76 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 53.15 %
5. จำหน่าย 9 ราย (เสียชีวิต – ราย)