วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 7 เมษายน 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 7 เมษายน 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 81 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 76 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 5 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 465 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 57 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 408 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 4 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 546 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 34 ราย
 • รังสีรักษา 257 ราย
 • เคมีบำบัด 60 ราย
 • ห้องผ่าตัด 1 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 97 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 14 ราย
 • ทันตกรรม 1 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 82 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 12 ราย
2. ยกยอดมา 69 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 81 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 56.64 %
5. จำหน่าย 19 ราย (เสียชีวิต – ราย)