วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 8 เมษายน 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 8 เมษายน 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 30 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 22 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 8 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 651 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 142 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 509 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 5 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 681 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 152 ราย
 • รังสีรักษา 290 ราย
 • เคมีบำบัด 79 ราย
 • ห้องผ่าตัด 14 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 60 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 4 ราย
 • ทันตกรรม 7 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 75 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 19 ราย
2. ยกยอดมา 62 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 81 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 56.64 %
5. จำหน่าย 12 ราย (เสียชีวิต – ราย)