วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 18 เมษายน 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 18 เมษายน 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 27 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 26 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 1 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 685 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 134 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 551 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 3 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 712 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 97 ราย
 • รังสีรักษา 287 ราย
 • เคมีบำบัด 100 ราย
 • ห้องผ่าตัด 14 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 46 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 45 ราย
 • ทันตกรรม 4 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 119 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 23 ราย
2. ยกยอดมา 32 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 55 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 38.46 %
5. จำหน่าย 1 ราย (เสียชีวิต – ราย)